ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

VNadaci Karel Komárek Family Foundation klademe velký důraz na ochranu osobních údajů našich partnerů a lidí, se kterými přijdeme v rámci naší činnosti do kontaktu. Právní úpravu ochrany osobních údajů (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR) bereme vážně a implementovali jsme ji do našich vnitřních postupů a zásad. 

Správcem Vašich osobních údajů je: 

Nadace Karel Komárek Family Foundation, nadace se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 06212093, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 1525 (dále jen „Nadace“ nebo „my“). 

Proto, abychom mohli fungovat a plnit účel Nadace, čas od času potřebujeme osobní údaje konkrétních osob. Vaše osobní údaje získáváme nebo si je dále ponecháváme vždy na základě alespoň jednoho z následujících právních důvodů: 

  • Splnění smlouvy: k tomu, abychom uzavřeli smlouvu a následně dle smlouvy plnili, potřebujeme Vaše základní identifikační a kontaktní údaje, případně obdobné údaje  
    o dalších osobách (např. kontaktní osoby apod.). 

  • Splnění právní povinnosti: někdy můžeme Vaše osobní údaje mít nebo si je dále ponechávat, protože to vyžaduje zákon (např. zákon o účetnictví). 

  • Vaše osobní údaje můžeme mít na základěVašeho souhlasu: pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, tak jej můžete kdykoliv odvolat. 

  • Oprávněný zájem Nadace: Vaše osobní údaje může Nadace zpracovávat zdůvodu oprávněného zájmu, kterým může být např. ochrana proti případným soudním sporům nebo rozesílání informací o grantových výzvách, projektech a dalších aktivitách Nadace (např. o příležitostech ke vzdělávání). 

DOBA ZPRACOVÁNÍ 

Osobní údaje zpracováváme vždy pouze na dobu nezbytně nutnou. Poté, co již nebudeme oprávněni Vaše osobní údaje dále zpracovávat, provedeme jejich výmaz nebo anonymizaci dokumentů, ve kterých jsou obsaženy. 

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V rámci chodu a fungování Nadace využíváme i služeb externích spolupracovníků nebo dodavatelů, kteří v rámci poskytování těchto služeb mohou získávat i přístup  
k osobním údajům. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky ochrany osobních údajů, k čemuž je důsledně smluvně zavazujeme. 

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Právo na přístup k Vašim osobním údajům – máte právo od nás získat potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, tak máte právo získat přístup  
k těmto osobním údajům a dále informace např. o tom, jaký je účel zpracování, kdo jsou příjemci osobních údajů, jaká je plánovaná doba uložení těchto osobních údajů apod. 

Právo na opravu – můžete nás požádat, abychom opravili, příp. doplnili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. 

Právo na výmaz – máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali. To platí například v situaci, kdy Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly zpracovány. Dále Vaše osobní údaje vymažeme v případě, kdy jste odvolali svůj souhlas se zpracováním a již neexistuje na naší straně žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování. 

Právo na omezení zpracování – můžete požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, např. v situaci, kdy vznesete námitku proti zpracování, a my budeme potřebovat čas na prověření Vašeho nároku. 

Právo na přenositelnost údajů – v případě, že jste nám Vaše osobní údaje poskytli Vy  
a Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně (v elektronické formě) na základě souhlasu nebo pro účely splnění smlouvy, máte právo získat Vaše osobní údaje v běžně čitelném a strojově použitelném formátu a právo, abychom tyto osobní údaje předali přímo jinému správci. Případně můžete určit, komu máme tyto osobní údaje rovnou předat. 

Právo vznést námitku – pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, nebo Vám zasíláme newsletter nebo jiná informační sdělení, máte kdykoliv právo podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Nebudeme-li mít závažné oprávněné důvody pro zpracování, Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat  
a vymažeme je (v případě rozesílání newsletteru nebo jiných informačních sdělení tak učiníme vždy po Vaší námitce). 

Právo odvolat souhlas – v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete kdykoliv Váš souhlas odvolat. Pokud neexistuje žádný jiný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů, tak v rozsahu Vašeho přání ukončíme zpracování Vašich osobních údajů. 

Právo podat stížnost u dozorového orgánu– pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). 

COOKIE SOUBORY 

Na našem webu používáme tzv. Cookie soubory. Více podrobností o nich a o možnostech jejich nastavení najdete na našem webu, v dokumentuPodmínky užívání webových stránek.  

UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV 

Vaše práva můžete kdykoliv uplatnit online na e-mailové adrese [email protected]. Abychom zajistili, že komunikujeme opravdu s osobou, která je subjektem osobních údajů,  
a aby nedošlo k neoprávněnému úniku osobních údajů, jsme povinni ověřit Vaši totožnost.  
V případě, že nebudeme moci ověřit Vaši totožnost, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět. Na Vaši žádost odpovíme co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od jejího podání. 

Vaše práva vůči dozorovému orgánu (ÚOOÚ) lze uplatnit prostřednictvím následujících kontaktů: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: [email protected], datová schránka: qkbaa2n, telefonní číslo: +420 234 665111, https://uoou.gov.cz. 

Pokud máte v souvislosti s osobními údaji jakékoliv dotazy, neváhejte nám napsat na [email protected].