PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK 

Dříve než začnete využívat webové stránky:  

(dále jen „Webové stránky“ nebo jednotlivě „Webová stránka“), přečtěte si pozorně tyto podmínky užívání Webových stránek (dále jen „Podmínky“). Tím, že vstoupíte na Webové stránky a/nebo je začnete využívat, souhlasíte s níže uvedenými Podmínkami. 

AUTORSKÁ PRÁVA 

Vlastníkem a provozovatelem Webových stránek je Nadace Karel Komárek Family Foundation, nadace se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 06212093, zapsaná vnadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 1525 (dále jen „Nadace“ nebo „Provozovatel“), která je v souladu s Autorským zákonem (jak definováno níže) oprávněna vykonávat majetková autorská práva k Webovým stránkám. 

Veškerý materiál na Webových stránkách, včetně textu, designu stránek, log, grafiky, vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na Webových stránkách podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“). Majetková autorská práva k obsahu, jakož i k Webovým stránkám je oprávněna vykonávat pouze Nadace. Bez ohledu na výše uvedené mohou být některé materiály nebo texty vystavené Nadací na Webových stránkách (zejména ochranné známky, loga, architektonické návrhy atd.) vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví. 

UŽÍVÁNÍ OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNEK 

Každý uživatel Webových stránek se při jejich užívání bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat Nadaci, dobré jméno Nadace, ani ostatní uživatele. 

Bez předchozího písemného souhlasu Nadace není dovoleno užívat Webové stránky a jejich obsah jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Především je zakázáno obsah Webových stránek jakkoli pozměňovat, kopírovat, stahovat či jinak šířit. Jakékoli využití Webových stránek včetně obsahu (s výjimkou první věty tohoto ustanovení) podléhá předchozímu schválení ze strany Nadace v souladu s Autorským zákonem. Přístup na Webové stránky a jejich užití je bezplatné. 

Je výslovně zakázáno: 

 • jakýmkoli způsobem zasahovat do technické podstaty Webových stránek; 

 • jakýmkoli způsobem zasahovat do obsahu Webových stránek; pouze Nadace má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti či obsahu Webových stránek; 

 • jakýmkoli způsobem zasahovat do bezpečnosti Webových stránek nebo je jinak zneužívat; 

 • využívat Webové stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv; 

 • zasílat na Webové stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy; 

 • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele; 

 • pokoušet se získat přístup k Webovým stránkám, které jsou vyloučeny  
  z používání veřejnosti; 

 • šířit na Webových stránkách jakékoliv zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky. 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

Veškeré informace uvedené na Webových stránkách jsou pouze informativní povahy a jsou určeny pro obecné využití. Některé z informací publikovaných na Webových stránkách přebírá Nadace z jiných veřejně dostupných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Nadace vžádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost takto zveřejněných informací. Nadace vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací publikovaných na Webových stránkách. Nadace nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Webových stránek. 

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY 

Nadace nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webových stránek. Nadace dále nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím odkazů umístěných na Webových stránkách.  

ZMĚNA OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNEK 

Nadace má právo kdykoliv rozsah nebo obsah Webových stránek změnit nebo přestat Webové stránky provozovat, a to i bez upozornění. 

VYUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE 

Před vstupem na Webové stránky budete pomocí tzv. Cookies lišty požádáni o nastavení souborů cookies. 

Cookies jsou malé datové soubory, které se z navštívených Webových stránek ukládají na hard disk počítače uživatele pro zefektivnění uživatelského zážitku a pro usnadnění a vylepšení dalšího používání Webových stránek. 

Automaticky jsou užívány tzv. Nutné cookies, tedy funkční/technické cookies nezbytné pro funkčnost a provoz Webových stránek. 

Všechny ostatní typy cookies – Preferenční, Statistické a Marketingové cookies budou využívány pouze v případě, že k tomu poskytnete svůj výslovný souhlas a povolíte je pomocí Cookies lišty, a to buď kliknutím na „Povolit vše“ či jejich jednotlivým odsouhlasením u konkrétní cookie a kliknutím na Povolit výběr. 

Preferenční cookies – umožňují, aby si Webová stránka zapamatovala preference daného uživatele a mohla se mu přizpůsobit (např. z hlediska preferovaného jazyka nebo regionu, kde se nachází). 

Statistické cookies – umožňují porozumět/analyzovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace o návštěvnosti Webových stránek a využívání jejich obsahu. Bude-li mezi těmito informacemi IP adresa, která je z pohledu GDPR osobním údajem (tj. je možno na základě této IP adresy identifikovat danou osobu), bude zpracovávána v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou uvedeny na Webových stránkách Provozovatele. 

Marketingové cookies – umožňují ukládání dat souvisejících s marketingovými a reklamními účely. Záměrem je přizpůsobit obsah Webové stránky zájmu daného uživatele či zobrazit reklamu, která je pro daného uživatele zajímavá. 

Volbou „Odmítnout“ budou veškeré cookies, vyjma Nutných cookies, blokovány. Upozorňujeme, že blokací či omezením některých typů cookies můžeme ovlivnit Vaše používání Webové stránky a služeb, které Vám můžeme nabídnout, tj. nebudete moci užívat některé funkce Webové stránky.  

Udělený souhlas s použitím Preferenčních, Statistických a Marketingových cookies můžete kdykoli odvolat či jinak změnit své nastavení cookies v zápatí stránky „Nastavení cookies“.  

Nejčastěji využívané prohlížeče a informace o jejich nastavení najdete zde: 

 • Internet Explorer: windows.microsoft.com 

 • Google Chrome: support.google.com 

 • Mozilla Firefox: support.mozilla.org 

 • Opera: help.opera.com 

 • Safari: support.apple.com 

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

Na Webových stránkách jsou umístěna oficiální loga Nadace, která jsou pro účely těchto licenčních ujednání společně nazývána jako „Logo Nadace“; na Webových stránkách jsou rovněž umístěny fotografie, které jsou pro účely těchto licenčních ujednání společně označovány jako „Fotografie“. 

Logo Nadace a Fotografie, jakož i veškerý další materiál umístěný na kterékoliv části Webových stránek (včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na Webových stránkách) – dále jen „Obsah“, podléhá ochraně dle Autorského zákona. Majetková autorská práva k Logu Nadace, Fotografiím  
a Obsahu, jakož i k Webovým stránkám, je oprávněna vykonávat pouze Nadace. 

Fotografie, Logo Nadace a Obsah umístěné na Webových stránkách jsou nabízeny veřejnosti ke stažení zdarma. Stažením Fotografie či Loga Nadace či Obsahu z Webových stránek souhlasíte, že užijete Fotografii či Logo Nadace či Obsah v souladu s platnými právními předpisy České republiky, dobrými mravy a pro účely a způsobem, který nebude poškozovat dobré jméno Nadace. Stažením Loga Nadace, Fotografie či jiného materiálu z Obsahu se v žádném případě nestáváte jejich vlastníkem. 

Je zakázáno:  

 • využívat Logo Nadace, Fotografie a Obsah pro jiné než výhradně vlastní osobní  
  a nekomerční účely;  

 • Obsah, Logo Nadace a Fotografie umístěné na Webových stránkách rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do nich zasahovat a takto upravené, změněné, přetvořené či zásahem jinak dotčené materiály rozmnožovat. 

V případě porušení některého z bodů uvedených výše berete na vědomí, že: 

 • takové užití Loga Nadace může být považováno za poškozující práva a oprávněné zájmy Nadace a Nadace je v takovém případě oprávněna použít veškerých prostředků, které jí dává platný právní řád k ochraně práv a oprávněných zájmů Nadace; 

 • takové užití Fotografie může být považováno za poškozující práva a oprávněné zájmy Nadace a dále pak může být považováno za neoprávněný zásah do osobnostních práv fyzické osoby vyobrazené na Fotografii, jak je upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Každá na Fotografii vyobrazená fyzická osoba je v takovém případě oprávněna použít veškerých prostředků, které jí dává platný právní řád k ochraně před neoprávněnými zásahy do osobnostních práv takové fyzické osoby, a to včetně prostředků trestního práva. 

V případě, že budete požadovat spojit Logo Nadace a/nebo Fotografii s autorským dílem literárním či uměleckým, popř. jiným grafickým materiálem (plakát, pozvánka, prezentace, program akce apod.) v tištěné či elektronické formě, je nutné podat žádost a vyžádat si souhlas Nadace na základě předložení takovéhoto autorského díla Nadaci ke schválení. 

Při užití Loga Nadace jste povinen/povinna toto užívat pouze v souladu s manuálem vizuální prezentace, jehož stažení Vám bude umožněno na základě žádosti. Své žádosti zasílejte Nadaci prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu [email protected]. Jakékoli grafické úpravy každého materiálu, na kterém má být Logo Nadace uvedeno, podléhá schválení ze strany Nadace. V případě porušení tohoto ustanovení je Nadace oprávněna postupovat způsobem popsaným výše. 

Pokud máte zájem užít Logo Nadace a/nebo Fotografii jménem svého zaměstnavatele, vyjadřujete a zavazujete se tím, že jste oprávněn/oprávněna přijmout tato licenční ujednání za svého zaměstnavatele. Nadace si vyhrazuje právo vyžádat si předložení příslušného oprávnění či pověření k zastoupení. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Webových stránkách nemá povahu reklamy, ani žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Nadací a uživatelem sítě Internet, nebude-li v jednotlivých případech uvedeno jinak. 

V případě dotazů k Webovým stránkám nebo nalezení technických problémů při využívání Webových stránek kontaktujte jejich Provozovatele na adrese [email protected]. 

Tyto Podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé vsouvislosti s využíváním Webových stránek a jejich obsahu budou projednávány místně příslušným soudem v České republice, v souladu se zákony České republiky. 

Tyto Podmínky je oprávněna měnit či doplňovat pouze Nadace. 

Tyto Podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. května 2024.