PROVOZNÍ PODMÍNKY PORTÁLU WWW.KOMAREKFOUNDATION.ORG 

VZTAHUJÍCÍ SE NA PENĚŽITÉ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ V RÁMCI VEŘEJNÉ SBÍRKY NA PROJEKTY PODPOROVANÉ NADACÍ KAREL KOMÁREK FAMILY FOUNDATION 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Nadace Karel Komárek Family Foundation, nadace se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 06212093, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 1525 (dále jen „Nadace“), vydává tyto provozní podmínky webové stránky www.komarekfoundation.org, vztahující se na peněžité příspěvky poskytované v rámci veřejné sbírky na projekty podporované Nadací v těchto pilířích nadační podpory: 

 • Životní prostředí 

 • Kultura a umělecké vzdělávání 

 • Mimořádná podpora 

(dále jen „Podmínky“). 

1.2 Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a Poskytovatele (jak jsou tyto pojmy definovány níže) v rámci poskytování, shromažďování a administrace peněžitých příspěvků mezi výše uvedenými stranami a příjemci peněžitých příspěvků.

1.3 Podmínkám je podřízen každý jednotlivý smluvní vztah mezi Provozovatelem  
a Poskytovatelem a jsou tak nedílnou součástí každé Smlouvy (jak je tento pojem definován níže). Poskytnutím peněžitého příspěvku Poskytovatel vyjadřuje svůj výslovný a bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami a zároveň stvrzuje, že se s nimi seznámil, že je přijímá a peněžitý příspěvek poskytuje v souladu s nimi. 

2. DEFINICE A INTERPRETACE 

2.1 Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto Podmínkách a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam: 

Dar 

znamená peněžitý příspěvek – částku v celých korunách, amerických dolarech či eurech, která je připsána Poskytovatelem na Sbírkový účet v rámci Veřejné sbírky; 

Formulář 

znamená elektronický darovací formulář, dostupný na Portálu, jehož pomocí dochází k poskytování Darů; 

Podmínky 

znamená tyto provozní podmínky webové stránky www.komarekfoundation.org; 

Portál 

znamená webovou stránku www.komarekfoundation.orghttp://www.pianadoskol.cz/, pomocí které dochází k vybírání Darů od Poskytovatelů; 

Poskytovatel 

znamená fyzickou osobu či právnickou osobu, která poskytla peněžitý příspěvek (Dar) v rámci Veřejné sbírky, a to formou odeslání vlastního elektronického darovacího formuláře, zpracovaného systémem webu  
a následného poukázání příslušných peněžitých prostředků na Sbírkový účet; 

Provozovatel 

znamená provozovatele webové stránky www.komarekfoundation.org a zároveň vlastníka Sbírkového účtu, kterým je:  

Nadace Karel Komárek Family Foundation, IČO: 06212093, se sídlem Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 1525. 

Kontaktní osoba Provozovatele: 

Luboš Veselý 

ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation 

e-mail: [email protected]; 

Příjemce 

znamená příjemce nadačního příspěvku vybraného v rámci Veřejné sbírky přes Portál; 

Sbírkový účet 

 

znamená zvláštní bankovní účet č. 2172157003/5500, vedený  
u Raiffeisenbank a.s., který byl zřízen pro účely konání Veřejné sbírky;  

Smlouva 

znamená smlouvu o poskytnutí peněžitého příspěvku do Veřejné sbírky, uzavřenou mezi Poskytovatelem a Provozovatelem, na jejímž základě Poskytovatel poskytuje Dar za účelem jeho užití pro osvědčený veřejně prospěšný účel v rámci Veřejné sbírky; smlouva je uzavřena okamžikem přijetí částky Daru na Sbírkový účet; 

Veřejná sbírka 

znamená veřejnou sbírku uskutečněnou Poskytovatelem za účelem získání peněžitých příspěvků na podporu projektů v rámci pilířů nadační podpory uvedených v čl. 1.1 výše; 

Veřejná sbírka je provozována na základě osvědčení uděleného Magistrátem hl. m. Prahy, a to ode dne 15.11.2020 na dobu neurčitou. 

3. POSKYTOVÁNÍ DARŮ A JEJICH PODMÍNKY 

3.1 Dary jsou poskytovány Poskytovateli na zvláštní Sbírkový účet, ze kterého jsou následně, dle níže uvedených podmínek, rozdělovány příslušným Příjemcům. 

3.2 Na Portálu je pro Poskytovatele k dispozici Formulář obsahující následující informace: 

 • oslovení, titul, jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa Poskytovatele; 

 • výši Daru (částka, měna); 

 • způsob platby; 

 • volitelné: název jednoho Příjemce Daru či více Příjemců daru; 

 • volitelné: zda Poskytovatel (i) souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, jakožto osoby, která poskytla Dar v rámci Veřejné sbírky, spolu s uvedením přispívané částky; (ii) souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, přispívaná částka, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo Příjemci, jakož i případnému konečnému Příjemci Daru. Každý z výše uvedených souhlasů je Poskytovatel oprávněn kdykoli odvolat, a to  
  i jen vůči jednomu z více účelů zpracování; 

 • volitelné: zda Poskytovatel žádá potvrzení o Daru. 

3.3 V rámci tohoto Formuláře si může Poskytovatel zvolit Příjemce, kterému chce Dar  
v rámci Veřejné sbírky poskytnout. 

3.4 Ohledně Příjemců Daru může Poskytovatel zvolit následovně: 

 • darovat konkrétnímu Příjemci 

v tomto případě bude celá výše Daru připsána na účet vybraného Příjemce;  

 • darovat bez preference:    

v tomto případě bude celá výše Daru, prostřednictvím systému, rovnoměrně rozdělena mezi všechny projekty Provozovatele uvedené na Portálu.

3.5 K danému Příjemci Poskytovatel rovněž uvede, jakou částkou chce daného Příjemce podpořit. Poskytovatel si vybírá z částek doporučených Provozovatelem v rámci Formuláře nebo může zvolit vlastní celou částku.

3.6 Odesláním Formuláře je Dar evidován a jeho poskytnutím, tj. uhrazením  
ve Formuláři deklarované částky, dochází k uzavření Smlouvy. Písemná Smlouva  
k jednotlivým Darům není poskytována nebo generována z Portálu. 

3.7 Dary mohou být Poskytovatelem poskytovány některou z níže uvedených platebních metod umožňovaných v rámci Portálu. Online platby pro Provozovatele zajišťuje platební brána Comgate. Dodavatel této služby, společnost Comgate a.s. (IČO: 27924505), je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.  

Možné platební metody a průběh plateb: 

 • platba online převodem na Sbírkový účet
  Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví či QR kódu. Platební brána Comgate přesměruje Poskytovatele do jeho internetového bankovnictví, kam se přihlásí obvyklým způsobem a zde potvrdí už připravený platební příkaz, příp. doplní výši Daru.  

 • platba platební kartou online 

  • skrze platební bránu (jednorázová či opakovaná)
   Do rozhraní platební brány Comgate Poskytovatel zadá číslo karty, datum její platnosti a CVC kód – tři čísla, která najde v podpisovém proužku na zadní straně karty. Platba je zabezpečena službou 3D Secure. Poskytovatel bude v souvislosti s tím pravděpodobně vyzván k zadání číselného kódu, který obdrží v SMS zprávě zaslané jeho bankou. 

  • pomocí Apple Pay a Google Pay
   Apple Pay a Google Pay jsou metody, při nichž Poskytovatel platí kartou uloženou v Peněžence Apple / Peněžence Google (nemusí tak opisovat údaje z karty). Po zvolení způsobu úhrady nedochází k přesměrování plátce na platební bránu, platba Apple Pay / Google Pay i nadále pokračuje v prostředí rozcestníku. Poskytovateli se zobrazí karta uložená v Peněžence Apple Pay / Google Pay. Pokud má plátce uloženo více karet, vybere tu, z níž má být provedena úhrada, a v dalším kroku potvrdí platbu. U Google Pay obvykle v mobilní aplikaci své banky. U Apple Pay v případě, že telefon podporuje Face ID, je možné platbu potvrdit postranním tlačítkem telefonu; u zařízení, které nepodporuje biometriku, se platba potvrdí heslem. 

Po dokončení platby bude Poskytovatel přesměrován zpět na Portál. Platba je potvrzena okamžitě. 

V případě jakýchkoli komplikací či dotazů, týkajících se výše uvedených plateb, může Poskytovatel svá práva kdykoliv uplatnit na níže uvedených kontaktních údajích:   

Comgate a.s. 
Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové 
e-mail: [email protected], tel: +420 228 224 267 

3.8 Poskytovatel si je vědom skutečnosti, že poskytnutím Daru mu nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového vlastnictví Provozovatele, ani Příjemců či jiných osob. 

4. PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S DARY 

4.1 Provozovatel přijímá Dary poskytnuté prostřednictvím Portálu na zvláštní Sbírkový účet oddělený od ostatních prostředků a na tomto účtu je vede až do okamžiku, kdy s nimi naloží v souladu s těmito Podmínkami. 

4.2 Provozovatel je vázán pokynem Poskytovatele ohledně Příjemce Daru. Provozovatel se proto zavazuje přijatý Dar následně převést na účet Příjemce či Příjemců označených Poskytovatelem.  

5. PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 

5.1 Poskytovatel bere na vědomí, že jím vyplněný Formulář bude doručen Provozovateli, tj. Nadaci Karel Komárek Family Foundation, a že osobní údaje uvedené ve Formuláři Provozovatel zpracuje v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů a souborech cookies, které jsou uvedeny na webu Provozovatele v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.  

5.2 Poskytovatel dále v této souvislosti bere na vědomí, že může být Provozovatelem pravidelně informován o projektech a další činnosti Provozovatele, tj. Nadace Karel Komárek Family Foundation, a to na základě oprávněného zájmu Provozovatele, který spočívá v nabízení nadační podpory a dalších služeb sloužících k naplnění účelu Provozovatele. Pokud si Poskytovatel nepřeje dostávat tato informační sdělení, je oprávněn je kdykoli odvolat, a to jednoduchým postupem v daných informačních sděleních uvedeným. 

5.3 Poskytovatel dále bere na vědomí, že pokud vyjádří souhlas, budou jeho osobní údaje dále zpracovávány v souladu s jím uděleným souhlasem, který je oprávněn kdykoli odvolat. 

6. POTVRZENÍ O DARU 

6.1 Hodnotu poskytnutého Daru si Poskytovatel může odečíst od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a to zejména ustanovení § 15 odst. 1 ZDP pro fyzické osoby a § 20 odst. 8 ZDP pro právnické osoby. 

6.2 Vybere-li si Poskytovatel ve Formuláři možnost vystavení potvrzení o přijetí Daru, bude mu potvrzení Provozovatelem zasláno nejpozději do 30 kalendářních dní od připsání Daru na Sbírkový účet, a to na e-mailovou adresu uvedenou Poskytovatelem ve Formuláři. V potvrzení o přijetí Daru bude uveden účel, za kterým byl Dar přijat. 

6.3 Poskytovatel zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo peněžní příspěvek (Dar) poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely. 

6.4 Poskytnutím Daru zároveň Poskytovatel deklaruje, že poskytnuté peněžní prostředky pocházejí z legálních zdrojů. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 Tyto Podmínky a všechna práva a závazky vzniklé z nich a/nebo v souvislosti s nimi, se řídí právem České republiky, zejména pak zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů. 

7.2 Jestliže se některé ustanovení Podmínek, nebo jejich část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost Podmínek jako celku ani jejich zbývajících ustanovení nebo jejich částí. 

7.3 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. května 2024.